کانکتور ترمینال فونیکس در انواع مادگی, نر صاف و نر رایت با پین های مختلف

فونیکس (5/08MM)

Phoenix (5/08 mm)
مشاهده محصولات پینهدر
0