کانکتور وی اِچ (VH) در انواع مادگی, نر صاف, نر رایت و مادگی سیمدار با پین های مختلف

نری ها

Male

مادگی ها

Female
0