انواع پینهدر با سایز های مختلف و پین های مختلف در مجتمع الکترونیک خلیج فارس

پینهدر نری

پینهدر نظامی

0